HŠxetrank

 

Ond wenn dÕhŠxe wie hŠrdšpfelseck

Vom hemmel gheie

Ond sie ehri bŠse

Zfuess mšnd hei trŠge

Denn holed dÕhŠxe de topf us em schrank

Ond fšnd a choche

denn weli hŠx

esch scho zfuess onderwŠx?

 

Fledermuus und schlangegeft

schneggeschliim ond hŸenermescht

Spennebei ond Chrštelaich

Chont alles drii, hey! Ohni seich

In hŠxetrank

 

En flŸŸgepelz ond tannechrees

De nasespetz vom gwonderfetz

E prise trochne flŸgeschess

Chšcherled bi mettler hetz

Im hŠxetrank

 

Gott sei dank gehtÕs hŠxetrank

Sšsch wšrded alli hŠxe chrank

Denn ohni saft kei zauber chraft

Ond sie stšrzed uf ehrne bŠse ab

 

Ond wenn dÕhŠxe wie hŠrdšpfelseck É

 

De zeche vom ne Chreiefuess

E leter fršsches Geierbluet

E schšssle volle schlangemuess

Geht de feini gschmack dezue

Zom hŠxetrank

 

SchattegwŠchs ond hŠxeworz

RatteschwŠnz ond bŠreforz

Morgetau ond oberot

Fehlt nor no de zaubersproch

Zom hŠxetrank

 

Gott sei dank gehtÕs hŠxetrank

Sšsch wšrded alli hŠxe chrank

Denn ohni saft kei zauber chraft

Ond sie stšrzed uf ehrne bŠse ab

 

Ond wenn dÕhŠxe wie hŠrdšpfelseck É